Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å fungere som forventet (f.eks. opprettholde tilkoblingen din).

Vår visjon er skole for ALLE barn

OM OSS

Hei Verden er en skolerettet informasjons- og bistandsorganisasjon som er livssynsnøytral og politisk uavhengig, med verdigrunnlag i FNs barne- og menneskerettighetskonvensjoner. Bærekraftsmål 4 er førende for alt vårt arbeid.

Hei Verdens formål er tredelt:

1) Bidra til at flere barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet

2) Bidra til at skoleelever i Norge får kunnskap om globale forskjeller

3) Bidra til økt engasjement for solidaritetsaksjoner på norske skoler

Hei Verden ble stiftet i 1973 av engasjerte skolefolk i Haugesund og Stavanger. Fram til 2000 var organisasjonen kjent under navnet Skolenes U-landsaksjon. Siden starten har organisasjonen støttet utviklingsprosjekt i mer enn 23 land. Hei Verdens arbeid drives med midler innsamlet i grunnskoler rundt om i Norge. Vi får også støtte fra Norad, støttemedlemmer og gaver fra næringsliv og øvrige støttespillere. Siden oppstarten har Hei Verden engasjert elever for en bedre verden. Ved å arrangere solidaritetsaksjoner har elevene fått kjennskap til verden rundt oss og en bedre forståelse for globale spørsmål. Samtidig har elevene fått opplever handlingskraft og glede av å bidra ved å arrangere ulike aksjoner for å samle inn penger til Hei Verdens prosjekter i Sør. Det er et viktig prinsipp for Hei Verden at innsamlingsaksjonene skjer i en kontekst av respekt og likeverd. Vi ønsker at elevene skal få en forståelse for de strukturelle forskjellene i verden, og hvordan disse bidrar til urettferdig fordeling av ressursene. Når skoleelever i Norge engasjerer seg skal det være i solidaritet med elever i andre land, som ikke har de samme mulighetene. Derfor bruker vi ordet solidaritetsaksjoner.
Hei Verden støtter utdanningsprosjekter i Laos, Bangladesh, Zambia og Peru. Alle prosjektene har som mål å sikre kvalitetsutdanning til marginaliserte grupper. Urfolk, jenter og mennesker med nedsatt funksjonsevne har derfor et tydelig fokus. Hei Verden har en uttalt målsetting om å primært arbeide i rurale og marginaliserte områder. I disse områdene er det generelt færre barn som begynner på skolen og som fullfører grunnskolen, og kvaliteten på undervisningen er ofte dårligere enn i sentrale strøk. Hei Verden implementerer ikke egne prosjekter, men støtter lokale organisasjoner og prosjekter. Vi mener at et vellykket utviklingssamarbeid forutsetter god kontekstforståelse. Dette innebærer kunnskap om blant annet økonomiske og sosiale forhold, historie, kultur og tenkemåte, religiøse forestillinger og maktforhold. Dette oppnår vi best ved å samarbeide med organisasjoner som har en tydelig lokal forankring. Gjennom våre prosjekter og samarbeidspartnere arbeider vi også for å styrke sivilsamfunnet i prosjektlandene.

www.heiverden.no | Kontakt oss: E-mail: post@heiverden.no | Telefon: + (47) 51885500 | Adresse: Hei Verden, Støperigata 38, 4014 Stavanger, Norway